Homepage

Skills & Customers

ENGLISH VERSION: underneath this text in Dutch

 

De oprichters van www.businesscontroller.nu bouwden prachtige tools die een antwoord geven op wat de werkelijk kracht en potentie (of het gebrek eraan) van financials is en of deze bijvoorbeeld meer aan de compliance kant ligt dan wel aan de business kant. Deze tools (enerzijds een online scan en anderzijds een vol face-to-face ontwikkelassessment) zijn de kern van onze markt veranderende inzichten en dienstverlening. Werknemers of kandidaten voelen zich gezien op hun vakgebied, werkgevers krijgen helder inzicht in de werkelijke potentie. Processen rondom selectie, optimalisatie van teams, in de kracht zetten van individuele collega’s of het gericht inzetten van scholing krijgen met onze tools de sterke concrete handvatten die u niet eerder voor mogelijk had gehouden.

 

ONLINE SCAN en ONTWIKKELASSESSMENT

De experts van businesscontroller.nu bouwden een aantal verrassende tools waarmee zij zeer krachtig het werkelijke potentieel aan vakinhoudelijke denkkracht in kaart kunnen brengen.  Deze tools zijn ons inziens voor financials krachtiger dan (en in sommige gevallen complementair aan) generieke kennistesten, IQ testen of menstesten op de onderstroom. Het gaat hier om inhoudelijke denkkracht binnen je eigen vakgebied. Duizenden mensen wereldwijd keken al in de spiegel die deze tools vormen en vele klanten ontdekten de kracht van de toepassing.

De tools zijn in te delen in zwaarte en lengte, afhankelijk van de klantvraag. Aan de intensieve kant zit het dag durende face-to-face ontwikkelassessment. Helder en transparant wordt blootgelegd wat iemands werkelijke (gebrek aan) potentieel is binnen het gremium van finance functies, welke de handvatten zijn om dit te bereiken en welke de blokkades die mogelijk in de weg staan. Wereldwijd prachtige voorbeelden met zware recruitment trajecten. Natuurlijk koppelen we hier dan zelf een complementaire menstest aan. In Nederland wordt het ontwikkelassessment vooral gebruikt voor ontwikkelingstrajecten en team optimalisatie, dan wel als laatste stap in recruitment.

Gebaseerd op de wereldwijde bevindingen (en meest onderscheidende elementen) van het vakinhoudelijke deel van de ontwikkelassessments, kwam businesscontroller.nu met een online scan waarin heel puur de vakinhoudelijke denkkracht wordt gemeten, met verbluffende resultaten.  Een no-brainer om kandidaten (W & S) deze te laten ondergaan, een eye-opener bij team optimalisatie. In no time ziet u ook welke mensen op een fout stoeltje zitten of ziet u talent dat u niet eerder zag.  Het klinkt te mooi om waar te zijn—we nodigen u graag uit om zelf in de spiegel te kijken van de online scan.

De scan is gebouwd op 4 levels: MBO afstudeerder, HBO afstudeerder, werkende professional en CFO level.

BUSINESS PARTNERS / KOPPELING MET ONDERWIJS

Verschillende partijen zijn business partner van businesscontroller.nu. Zij zijn geaccrediteerd gebruiker van de online scan en leveren zo nodig specifieke experts om aan te schuiven als vak experts bij de face-to-face ontwikkelassessments uitgevoerd onder toezicht van, of via, businesscontroller.nu.

Binnen het hoger onderwijs wordt businesscontroller.nu gevraagd afstudeerders tegen het licht te houden en advies te geven, alsmede terugkoppeling aan de opleiding. Iedere starter die u aanneemt kunnen we in 45 min haarscherp doormeten en afzetten tegen de anonieme Dbase van > 1000 afstudeerders. Inmiddels geeft businesscontroller.nu ook terugkoppeling aan het hoger onderwijs zelf en begeleidt men organisaties in talent management

Tot onze speerpunten rekenen we het zeer doeltreffend kunnen aangeven of iemand past in een functie (W&S, interim, promotie, team optimalisatie), alsmede het kunnen aangeven of iemand gelukkiger (en krachtiger) opereert aan de compliance kant of juist aan de business kant. En soms ontdekken we (gebrek aan) talent dat niemand zag zitten, tot verbijstering van kandidaat en werkgever. We waren betrokken bij prachtige carreer moves, maar ook bij de ontmaskering van een finance director die zich met valse papieren naar binnen had gebluft en door niemand was gestopt omdat niemand hem ooit een inhoudelijk vraag had gesteld (ja, natuurlijk in de USA).

We geven ook lezingen en gastcolleges en doen impact trainingen op financials (onder namen als Impact vanuit Finance, Streetwise Finance en Finance Essentials). Op individueel niveau kunnen we het maximale mogelijke uit Finance mensen krijgen om de aansluiting met de rest van de directie te vergroten – geaccepteerd te worden.

 

KLANTEN

We beogen business partners in wederkerige relaties via onze tools succesvol te laten zijn. Daarnaast hebben we klanten die we direct bedienen.

Directe klanten:

Multinationals: oa ATOS, De Lage Landen, Miele NL, Nutreco, Meeus Assurantiën, IAK assurantiën, Fiskars

Private Equity : oa Qbuzz, McGregor Gaastra, Attero, Batavia Biosciences, Rentokil Initial, Octoplus Dr. Ready, Hendrix Genetics, Greenchoice, Maxgrip, 2 Sisters Storteboom, Gran Foods (Gran Italia), SLS, Stahl Chemie, PCI Nederland

Zorg :oa  ‘s-Heeren Loo, Medisch Centrum Maxima, GGD Midden Brabant

Onderwijs: oa ROC West Brabant, Summa College, Scholengroep Almere, RU Leiden, TU Delft, Zadkine

Maatschappelijk: oa Havenbedrijf Rotterdam, GVB Amsterdam, Sanquine (bloedbank), ADO Den Haag, Stichting MVO

Businesspartners / klanten:

Detacheerders

Consultancy (oa Finext) en Coaching

Werving en Selectie

Verbanden van interim CFO’s

 

FINDINGS

Het beeld dat wij en onze business partners zien is vaak identiek. Als gevolg van schaalvergroting, SSC’s, automatisering en de continue flow van integratieprocessen zijn (te) veel financials terecht gekomen op een stoel waar ze niet in hun kracht zitten. Van ziekenhuizen en scholengemeenschappen tot beursgenoteerde multinationals en Private Equity fondsen die bedrijven aan elkaar rijgen. Vaak is er weinig oog voor de werkelijke potentie van de medewerkers in Finance. Die potentie brengen wij via onze tools prachtig en eerlijk in beeld. Individueel of voor een team. Als foto (de online scan) of voorzien van diepgaande analyse en handvatten voor ontwikkeling (dag assessment). In alle gevallen kijken we naar praktische vak inhoud en we zijn in staat om te filteren: we filteren mensen die dingen uit hun hoofd leerden maar het net niet snappen uit t.o.v. mensen die wellicht een minder sterk CV hebben maar wel de inhoudelijke kracht in het vakgebied.  Er is voor de makers van de tools een wereld open gegaan en voor de honderden mensen die we zagen eveneens. Voor de kandidaten borgen we veiligheid en zekerheid, de meeste mensen ervaring onze tools en de aandacht op het individu als een cadeau.

MENS-TESTEN COMPLEMENTAIR

Bij veel klanten koppelen we de inhoudelijke kant van scan of assessment aan een mens test (onderstroom, drijfveren, kleuren, gedrag, etc.) . We hebben zeer positieve ervaringen met het koppelen van deze menstesten aan onze inhoudelijke tools. We werken zelf met DISC, Profile Dynamics en de Organic Score Card. Deze laatste gaat het diepste en kijkt niet naar gedrag en vorm maar naar oorzaken en blokkades in gedrag. Passie en verlangen komen dan op tafel.

ALLEN FINANCE, WELKE TALEN?

De methodieken en systemen achter, en ervaringen met, onze generieke Finance tools zijn te gebruiken voor uitrol naar andere vakgebieden. Met onze business partners hebben we BI, Credit Control en generiek ICT klaar. We werken aan IFRS.

Op dit moment worden het ontwikkel assessment en de generieke scans in het Nederlands, Engels en Frans gevoerd.

COACHING / TRAINING

Wij geven zelf incidenteel training aan een individu, veelal niveau Finance manager of Finance director. Via onze business partners hebben we toegang tot een breed palet en ruime ervaring aan training.

CONTACT

Belt u voor een goed gesprek en een kop koffie met Paul Kramer 06 43 94 14 94. Uitdaging en spiegeling gegarandeerd. Win-Win, enorm netwerk en humor eveneens in de tas. En mooie voorbeelden of het doormeten van een SSC in India of een Finance team in China. paul.kramer@businesscontroller.nu

 

Of belt u Raul van Loon 06 54 96 80 89  raul.vanloon@businesscontroller.nu Uitdaging en spiegeling gegarandeerd. Win-Win, enorm netwerk en humor eveneens in de tas.

Publicaties door controllers magazine over onze scans en assessments:

2014: Het vage verschil tussen financial control en business control    http://cmweb.nl/wp-content/uploads/2015/03/CMA140506.pdf?aeb982

2017: Opportunity denken en Impact maken     http://cmweb.nl/2017/09/opportunity-denken-en-impact-maken/

Rapportages onderzoek door CFO Capabel:

2017: De impact van de Businesscontroller    https://www.cfocapabel.nl/blog/de-impact-van-de-business-controller/

 

ENGLISH:

The founders of www.businesscontroller.nu have developed powerful tools to reveal the actual strengths and potential (or lack thereof) of financial workers and more specifically examine whether their ability lies more on the compliance or the business side. These tools (an online scan and a thorough face-to- face development assessment) are the core of our market-changing services based on our radically different insight. Employees and candidates feel they have been properly seen and heard in their field, and employers get a clear insight in the actual potential. Processes around selection, team optimisation, the empowerment of individual colleagues or the focussed deployment of education, acquire with our tools, powerful and concrete pointers which were inconceivable before.

ONLINE SCAN and DEVELOPMENT ASSESSMENT

The experts from businesscontroller.nu have developed an array of tools which enable to determine with surprising accuracy actual potential brainpower in the respective subject matters. In our opinion, in the financial world, these tools are more effective than (and in some cases complimentary to) generic knowledge tests, IQ tests and other personality and behavioural tests. We are talking here about substantive brainpower within your discipline. There are already thousands of people worldwide who are looking through the mirror these tools provide, and many clients have experienced the power of their application.

The tools can be applied to various degrees of broadness and depth depending on the client’s needs. The most intensive is the full day face-to-face development assessment. Actual potential, (or lack thereof) within the spectrum of financial functions will be revealed in a clear and transparent way, as will what is needed to reach it and the potential obstacles along the way. We have worldwide wonderful examples of assisting in difficult recruitment processes. For those cases, we of course add on a complimentary personality and behavioural test. In the Netherlands, the development assessment is mostly used for development processes and team optimisation, but also as final step in the recruitment process.

Based on the worldwide findings (and most significant components) of the subject matter component of the development assessments, businesscontroller.nu created an online scan in which the subject-area brain-power is measured to astounding results. It is a real no-brainer to have candidates undergo this scan (R&S), and an eye-opener for team optimisation. It becomes clear in no time which people would be better off at another function and where untapped potential lies. It is almost too good to be true – we gladly invite you to take a look yourself through the mirror of our online scan.

The scan is built on 4 levels: Graduates of secondary vocational education, graduates of Universities of applied science, working professionals and CFOs.

BUSINESS PARTNERS / LINK TO EDUCATION

Businesscontroller.nu consists of various business partners who are accredited users of the online scan, and provide specific professional experts when needed for the face-to-face development assessments, carried out under the supervision of, or via, businesscontroller.nu.

Within the sphere of higher education, businesscontroller.nu gets asked to thoroughly assess and advise the students as well as to give feedback to their course. In 45 minutes we can measure with razor-sharp precision any of your recruits and compare them to our anonymous data base of over 1000 graduates. Meanwhile, businesscontroller.nu also provides feedback to higher education itself and manages organisations in talent management.

One of our strongest points of value is our uncanny capacity to assess in a most effective way if the right person is in the right job (R&S, interim, promotion, team optimisation) as well as assessing if someone would operate with more self-satisfaction and more strength on the compliance or the business side. Sometimes we discover talent (or lack thereof) that no one else had noticed, to the astonishment of both candidate and employer. We have been involved in superb career moves but also in the exposure of a financial director who had bluffed his way in with false credentials and had not yet been found out as no one had ever asked him a question concerning content. ( yes, in the USA)

We also give presentations and guest lectures and provide impact training for financials (under the names Impact from Finance, Streetwise Finance and Finance essentials). On an individual level we can get the utmost out of financial workers in order to broaden the connection with the rest of the management team and fully credible as business partner from finance.

CLIENTS

We strive via our tools to increase the success of our direct customers and our business partners with whom in reciprocal relationships.

Direct customers:

  • Multinationals (ATOS, De Lage Landen, Miele NL, Nutreco, Meeus Assurantiën, IAK insurances, Fiskars)
  • Private Equity (Qbuzz, McGregor Gaastra, Attero, Batavia Biosciences, Rentokil Initial, Octoplus Dr. Ready, Hendrix Genetics, Greenchoice, Maxgrip, 2 Sisters Storteboom, Gran Foods (Gran Italia), SLS, Stahl Chemie, PCI Nederland)
  • Healthcare (‘s-Heeren Loo, Medisch Centrum Maxima, GGD Midden Brabant)
  • Education (ROC West Brabant, Summa College, Scholengroep Almere, RU Leiden, TU Delft, Zadkine)
  • Social: Havenbedrijf Rotterdam, GVB Amsterdam, Sanquine (blood bank), ADO Den Haag, Foundation MVO

Business partners / clients:

  • Consultancy and Coaching
  • Interim staffing agencies
  • Recruitment and Selection
  • Associations of interim CFO’s

FINDINGS

The picture that we see together with our partners, is often the same. As consequence of enlargements of scale, SSC’s, computerization and the continuous flow of reorganizations, many (too many) financials end up in a position where they are not at their best. From hospitals and school communities to listed multinationals and Private Equity Funds, which companies rely on. Most often there is little interest in the actual potential of financial employees. This potential is what we reveal, via our tools, in a powerful and genuine way. Be it for individuals, or for a team. As a snapshot (the online scan) or accompanied by an in-depth analysis and clear tools for development ( day assessment). We examine in all cases the practical subject matter and we can then filter: filter those who learn off by heart but don’t really get it, compared to those who may have less of a cv but more strength in the actual area of expertise. A whole world opened in this way to the developers of these tools and to all those who used it. We bring the candidates security and certainty, most users experience our tools and the complete attention to the individual, as a gift.

 

COMPLEMENTARY PERSONALITY AND BEHAVIOURAL TESTS

For many clients we combine the content-based side of the scan or assessment with a personality and behavioural test. This combination has provided very positive results, and we even work with DISC, Profile dynamics, and the Organic Score card. The latter is the one which provides the most depth, looking, not at the behaviour and the form, but at causes and limitations in the behaviour. In this way we reveal the true passion and desires.

ALL FINANCE, WHICH LANGUAGES?

The underlying systems and methods, and the experience with our generic financial tools can also be rolled out to other areas of expertise. In collaboration with our partners, we already have BI, Credit Control and generic ICT tests to use and are now working on IFRS.

At this point in time, the development assessment and generic scans are available in Dutch, English and French.

COACHING / TRAINING

We also provide on-demand training to individuals, mostly at the levels of Financial Manager or Financial Director. We have access through our business partners to a lot of experience and a wide selection of training courses.

CONTACT

Paul Kramer would be delighted to hear what we can do for you. You can contact him on 00 31 643941494, paul.kramer@businesscontroller.nu.

Stimulating talk guaranteed, with challenges and reflections, a general Win-Win, a huge network, a lot of good humour and clear examples of the evaluation of a SSC in India or a finance team in China.